Knjižnična informacijska znanja

Po učnem načrtu za devetletno osnovno šolo učenci skupinsko 4-krat letno obiščejo knjižnico. V sodelovanju z drugimi učnimi predmeti se izvajajo knjižnična informacijska znanja.

Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, vzgoja za knjigo, motivacija za branje in estetsko doživljanje. Učenec v knjižnici pridobiva znanja, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje. KIZ izvaja knjižničarka skupaj z učitelji drugih predmetnih področij oz. razrednimi učiteljicami.

Prvošolci se seznanijo z lokacijo šolske knjižnice, se navajajo na novo okolje, prisluhnejo pravljici, jo podoživljajo, se navajajo na poslušanje. Knjižnico doživljajo kot prijeten prostor.

Drugošolci spoznajo postavitev knjig v knjižnici (poudarek na starostni stopnji C, na slikanicah z velikimi tiskanimi črkami), se seznanijo s pravili obnašanja v knjižnici in se naučijo, kako ravnati s knjigo, prisluhnejo pravljici, doživljajo estetsko ugodje, si bogatijo besedni zaklad in interes za branje.

Tretješolci se znajo samostojno orientirati v šolski knjižnici, ločijo leposlovje od poučnega gradiva, uporabljajo otroške leksikone in priročnike, obiščejo pionirski oddelek v PIŠK M. Sobota, prisluhnejo glasbeni pravljici, rešujejo pravljične kvize.

Četrtošolci se samostojno orientirajo v starostni stopnji C in P in si vedo poiskati strokovno literaturo, primerno njihovi stopnji, odkrivajo, kako nastane knjiga, si poglabljajo bralni interes.

Petošolci se seznanijo z različnimi viri informacij, se samostojno orientirajo v knjižnici in si znajo poiskati knjige in informacije v njih, utrjujejo in poglabljajo značilnosti ljudskega slovstva.

Šestošolci znajo pristopiti k gradivu v knjižnici, ločijo leposlovje od strokovnih knjig, spoznajo sistem UDK, učijo se iskati podatke po vrstilcih, spoznajo vrste referenčnih virov in jih znajo uporabljati, se naučijo izdelati plakat, se seznanijo s programom za domače branje in bralno značko, obnovijo pravila knjižničnega reda.

Sedmošolci se seznanijo s programom za domače branje in bralno značko, znajo pristopiti h knjižnemu gradivu, se seznanijo s pravili pisanja seminarske naloge, spoznajo referenčne vire in se jih naučijo citirati, uvajajo se v način iskanja informacij s pomočjo klasičnih in elektronskih informacijskih virov, sodelujejo v projektu Rastem s knjigo.

Osmošolci se seznanijo s programom za domače branje in bralno značko, spoznajo različne vrste slovarjev in jih vedo uporabljati, sami znajo poiskati informacijo v strokovni literaturi in prek interneta in citirati vir.

Devetošolci se seznanijo s programom za domače branje in bralno značko, znajo poiskati in uporabljati informacijske vire, naučijo se izpisovati podatke in ponovijo citiranje, se seznanijo z delovanjem knjižnic, knjigarn in založb, spoznajo vzajemni katalog COBISS/OPAC.

Osnovna šola II Murska Sobota